ODVODŇOVANIE KALOV

Technológia geosyntetických vakov SoilTain®.

Technológia, ktorej sa venujeme a ponúkame ju, je efektívne odvodňovanie všetkých druhov kalov pomocou geosyntetických vakov SoilTain® (Obr. 1). Táto metóda sa osvedčila pri odvodňovaní kanalizačných kalov, dnových kalov vodných nádrží, morských kalov alebo priemyselných povýrobných kalov rôznych druhov.

Technológia spočíva v čerpaní hydratovaných kalov na lokalite vhodným čerpadlom, ďalej smerovaním čerpaného vyťaženého materiálu pomocou procesu flokulácie do geosyntetických vakov, kde dochádza k odvodňovaniu. Po ukončení procesu odvodňovania môžu byť kaly z vaku odstránené.

Technologia odwadniania w kontenerach syntetycznych SoilTain®.

Obr. 1 Technológia odvodňovania pomocou geosyntetických vakoch SoilTain®.

Veľmi dôležitou súčasťou technológie odvodňovania kalov pomocou geosyntetických vakoch SoilTain® je dávkovanie polyelektrolytov (flokulantov) do hydratovaného kalu.

Pôsobenie polyelektrolytov umožňuje jednoduché odstránenie nadbytočnej vody z kalu. Použitie týchto látok, ktoré agregujú čiastočky kalu (proces flokulácie) je nevyhnutné pre správne a efektívne odvodnenie kalov.

Na fotografii 1 je zobrazené porovnanie kalov pred (fotografia 1 – nádoba vľavo) a po procese flokulácie, teda po pridaní polyelektrolytu (fotografia 1 – nádoba vpravo).

Fotografia 1. Prezentácia vzoriek toho istého materiálu pred a po procese flokulácie

S ohľadom na široké využitie polyelektrolytov počas aplikácii vykonávaných na rôznych vodných nádržiach sa s ohľadom na životné prostredie podarilo realizovať celý rad ekotoxikologických testov týchto látok. Použitie polyelektrolytov je právne regulované nariadením EÚ 1272/2008, v ktorom sú flokulanty klasifikované ako látky, ktoré neohrozujú ľudské zdravie a životné prostredie, a smernicou 1999/45/ES, ktorá neklasifikuje polyelektrolyty ako nebezpečné. Každá z kondicionačných látok disponuje kartou bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje informácie týkajúce sa vykonaných ekotoxikologických testov na jednotlivých živých organizmoch, potvrdzujúcich, že látka nie je toxická.

Roztok polyelektrolytov je dávkovaný do materiálu automatickým dávkovacím čerpadlom, v závislosti na parametroch prietoku a obsahu suchej hmoty kalu. Kontrolno-meracie prístroje zaisťujú plnú automatizáciu celého procesu a s tým spojeného dávkovania presne takej dávky polyelektrolytu, ako je požadovaná. Polyektrolyt sa naviaže na častice kalu, vďaka čomu sa nedostanú do vody, ktorá vyteká von z geosyntetického vaku.

Nie bezdôvodne je na trhu veľmi pestrý a veľký výber polyelektrolytov. Každý kal je iný. V procese zrýchlenej sedimentácie (odvodnenia kalov) jedným z najpodstatnejších krokov to, aby boli pred daným projektom, či realizáciou správne vybrané agregačné látky a typ vaku SoilTain®. Nevyhnutné je prispôsobenie týchto prvkov zaručujúcich efektívne, rýchle a ekonomické odvodnenie kalu.

Cieľový proces odvodňovania začína naplnením vaku upraveným kalom cez príslušný otvor na hornej časti vaku. Geoyntetický vak sa naplní na vopred určenú maximálnu výšku, následne sa čaká na redukciu objemu. Obr 2. Geosyntetický vak sa niekoľkokrát dopĺňa čerpaním ďalším flokulantom upraveným kalom až do maximálneho využitia objemu vaku. Počas poslednej fázy prebieha konečný proces konsolidácie kalu a jeho finálneho vysušenia. Vyššie spomenuté fázy procesu odvodňovania sú zobrazené na obrázoku 3.

Vzorová implementačná schéma
Obr. 2 Vzorová implementačná schéma
Schematický priebeh odvodnenia kalu v geosyntetických vakoch
Obr. 3 Schematický priebeh odvodnenia kalu v geosyntetických vakoch

Vaky sa vyrábajú zo špeciálnych geosyntetických materiálov, najčastejšie ide o polyesterové alebo polypropylénové geotextílie. Špeciálne zošité textílie tvoria syntetický rukáv, ktorý má vstupné komíny pre prívod hydratovaného kalu. Samotný vak môže mať dĺžku až 65 m a objem cca 1500 m3. V závislosti na realizácii alebo formovaní terénu sa kladú vedľa seba alebo poschodovo. Vďaka správnemu výberu technických parametrov materiálu (veľkosť pórov, odolnosť a pod.) vak umožňuje efektívne odvádzanie vody von a zároveň zadržuje kalový materiál vo vnútri konštrukcie.

Po ukončení odvodňovania kalu v syntetických vakoch je dosiahnutá výrazná redukcia objemu kalu. Suchý kal sa najčastejšie dostáva von rozrezaním syntetického rukávu. Následne sa preváža na cieľové miesto uloženia alebo likvidácie. Odvodnený kal môže tiež zostať na k tomu správne prispôsobenom a profilovanom území a byť počas koncovej fázy zasypaný.

Využitie technológie SoilTain®

Prečítajte si viac o výhodách tejto technológie

Používaním stránky súhlasíte s používaním cookies, niektoré už môžu byť uložené vo vašom prehliadači.
Ďalšie informácie nájdete v časti Zásady používania súborov cookie.