ODVODŇOVANIE KALOV

Kaly

Dnové kaly

V dôsledku sedimentácie organických a minerálnych suspenzií pochádzajúcich z erózií a tiež zložiek zrážajúcich sa z vody alebo prinesených spoločne s povrchovým splavom vznikajú sedimenty na dne jazier, riek, riečnych kanálov a priehradných nádrží.

Kaly nazhromaždené na dne nádrže obsahujú značnú časť zlúčenín znečisťujúcich vodné prostredie. Preto je jedným z nevyhnutných úkonov smerujúcich k očisteniu vodnej nádrže odstránenie dnových kalov.

Počas prečerpávania hydratovaného kalu v technológii syntetických vakov SoilTain® sa dávkuje príslušné množstvo polyelektrolytu v závislosti na meraní veľkosti prietoku a obsahu suchej hmoty kalu materiálu. Výsledkom používania polyelektrolytu je viazanie pevných častíc do väčších zhlukov, čo vedie k zmene štruktúry kalov a výraznému zlepšeniu ich filtračných vlastností. Vďaka tomu voda oddelená od pevnej frakcie výrazne efektívnejšie odteká cez plášť kontajnera.

V prípade projektov spojených s odvodňovaním vyťažených dnových kalov sa používa paralelné naplnenie niekoľkých vakov na zaistenie efektívneho priebehu realizácie. Geosyntetické vaky môžu byť umiestnené v ľahkej terénnej priehlbine vyloženej tesniacou fóliou.

Po skončení procesu odvodňovania dnových kalov a ich konečnom vysušení dochádza k výraznej redukcii materiálu. Takto vysušený materiál môže byť získaný rozrezaním syntetického rukávu a následne prevezený na cieľové miesto uloženia. Existuje tiež možnosť po ukončení projektu vaky zasypať. Územie sa môže znovu zazelenať alebo byť využité pre iné účely.

Používanie riešenia ponúkaného našou firmou vedie k uľahčeniu a urýchleniu stavebných prác a zároveň k zlepšeniu ekonomických podmienok.

Ťažba kalov prebieha s minimálnym množstvom ťažkej techniky. Je pozorovaná značná redukcia hydratácie dnových kalov, ktoré možno následne prepravovať bez nutnosti používať nákladné automobily typu van.

Ďalšou prednosťou, ktorou je tu potrebné spomenúť, je skutočnosť, že čerpané kaly sa presúvajú potrubím priamo do syntetického vaku, kde sú vysúšané. Nemajú teda priamy kontakt s atmosférou, čo znamená podstatnú redukciu koncentrácie nečistôt v ovzduší, pokiaľ sa také vyskytujú a s tým súvisiacu minimalizáciu intenzity nepríjemného zápachu.

Rieky a kanály

Technológia odvodňovania pomocou vakov SoilTain® umožňuje odvodňovanie dnových kalov v syntetických kontajneroch s pomocou plávajúceho bagra alebo rýpadla s veľmi vysokou výkonnosťou.

Viac informácií »

Chovné rybníky

Všeobecným problémom pri chove rýb je dosť pravidelne a vo veľkom množstve vznikajúci dnový kal. V kaloch kumulované nečistoty predstavujú hojné nebezpečenstvo pre chov rýb, keď spôsobujú: zmenu prietokového režimu v rybničných objektoch

Viac informácií »

Jazerá, priehrady

Technológia geosyntetických vakov SoilTain® umožňuje ťažbu usadených sedimentov z dna bez vypúšťania vody z nádrže a s tým spojenú neporovnateľne menšiu degradáciu vodného ekosystému.

Viac informácií »

Morské prístavy

Vážnym problémom sú dnové morské kaly usadzujúce sa na dne prístavov, do značnej miery znečistené celým radom ropných derivátov unikajúcich z priplávajúcich lodí.

Viac informácií »

Iné

Elektrárne

V elektrárňach vznikajúce kaly môžu byť úspešne odvodňované pomocou technológie SoilTain®. Po ukončení odvodňovania je dosiahnutá výrazná redukcia hydratácie s vysokým obsahom suchej hmoty kalu (s. h. k.).

Viac informácií »

Čističky odpadových vôd

Predstavenú technológiu možno úspešne využiť na odvodňovanie kalov zostávajúcich po procese čistenia kalov. Čím ďalej, tým väčšie potreby spojené s využívaním kanalizačných kalov vedú k ich čo najnižšej hydratácii.

Viac informácií »

Bane

Čiernouhoľné, hnedouhoľné bane alebo rudné bane počas ťažných prác vytvárajú vysoko hydratovaný flotačný odpad. Pre hydratovanú formu sedimentu pred jeho vysušením sú potrebné veľkoobjemové skladovacie nádrže.

Viac informácií »

Remediácia pôdy

Počas vykonávania prác spojených s remediáciou pôdy, teda činnosti, ktorá má za cieľ odstrániť alebo znížiť množstvo nečistôt, sa používajú metódy odoberajúce znečistenú vodu z pôdy, aby ju očistili v pozemnej inštalácii.

Viac informácií »

Povýrobné kaly

Výrobné kaly vznikajú pri výrobných procesoch rôzneho druhu (napr. pri výrobe keramiky, produkcii chemických látok, spracovaní ropy, tepelných procesoch a pod.).

Viac informácií »
Používaním stránky súhlasíte s používaním cookies, niektoré už môžu byť uložené vo vašom prehliadači.
Ďalšie informácie nájdete v časti Zásady používania súborov cookie.